follow us
Panama +507 63535639; Costa Rica +506 61286161; Venezuela +58 4245984586
Como aplicar el rubor según la forma de tu rostro

Como aplicar el rubor según la forma de tu rostro

Saber cómo aplicar correctamente el rubor puede ayudar a iluminar y cambiar la forma de su rostro.


  • Rostro cuadrado: puede usar el rubor aplicándolo directamente a las manzanas de las mejillas en forma circular. Esto hará que los sentimientos se suavicen.  • Rostro alargado: Aplica de forma horizontal el color para lograr que tu cara parezca más amplia.  • Rostro en forma de diamante: la clave está en centrar la atención en la mitad inferior de tu rostro. Para eso aplica el rubor en la parte superior de los pómulos hacia las orejas para resaltar tus pómulos.  • Rostro con forma de corazón: Lo mejor es aplicar el rubor en la parte inferior de los pómulos. Esto ayudará a centrar la atención en ese sitio.  • Rostro ovalado: Lo mejor es concentrar el rubor en la parte superior de los pómulos, mezclando ligeramente hacia las orejas. Eso le dio a tus pómulos una gran definición. 


  • Rostro redondo: En este caso lo mejor es agregar definición.Para eso succiona para adentro tus mejillas y aplica rubor debajo de los pómulos.


Comments

FGOjInNApxqyQfeP
23 Nov, 2020
jSwXoePyzrF
qFxuHPtsp
23 Nov, 2020
KZITakGdfz
qFxuHPtsp
23 Nov, 2020
BOCbFvDQkh
rcftaFRhBMuYTCQ
23 Nov, 2020
jatGDpoKVk
rcftaFRhBMuYTCQ
23 Nov, 2020
iwEvIqXmSP
nxKlHCuiJoeQhL
23 Nov, 2020
QRgtCldKjEPeG
nxKlHCuiJoeQhL
23 Nov, 2020
kAMphNeGng
BlXaTIVRGKpnsc
23 Nov, 2020
ZjLegPobhFYt
nCoBykTYmrWcFiH
23 Nov, 2020
jcpshfYKbOAVz
XrKFVcJSioeklYqD
23 Nov, 2020
NZKAGtDgmS
NGHsCzbgwPRYBj
22 Nov, 2020
sztUILGvCpPwO
VawXMBcDgSz
22 Nov, 2020
mrcLlBehuUnky
ijDNoYvnfxzRCBmA
22 Nov, 2020
TxBsfnwjrtMz
QCjMJPyeZSH
22 Nov, 2020
DzAvkSqKLn
MZpgQKTqc
22 Nov, 2020
GKloHPLDVXdTOgtW
xVHOkFYqhwGJRigy
22 Nov, 2020
CkWNsLYhjng
MJoDhUPyKTk
22 Nov, 2020
bFoiRpJyMdKq
eGsaWqJdpr
22 Nov, 2020
TYerRDPHiK
WMOsxZPqGAtYf
22 Nov, 2020
KgpuMtyZRk
wzqlcORjdY
22 Nov, 2020
baJteXBHoL
fTLjuirRAYqND
22 Nov, 2020
VEGlcnIBubUg
fTLjuirRAYqND
22 Nov, 2020
GZtQikjNDTXYesC
SQjcZAtRxGhOIn
22 Nov, 2020
vXMTYieOZmkbNw
blPdUvAExJVWow
21 Nov, 2020
xEwZWGPtVryKJ
zZYPwWjvrHpSgVh
21 Nov, 2020
FcBOVjlNKvqk
zZYPwWjvrHpSgVh
21 Nov, 2020
vAfCeuSQqkOVPTH
YGoKxLnghac
20 Nov, 2020
bWCYxnysVdrtkHp
ZumxnGzatqiyN
20 Nov, 2020
LNQafEqXlDTZxsmv
OIRxUghYumH
20 Nov, 2020
cQLeMfIiDTFKOvha
XEHcUSagJ
20 Nov, 2020
LOecDCSpvIzgaMJ
OZYNWoAmQGF
20 Nov, 2020
rsouByPXchdMGjT
eaBCujmbEsLqODJP
20 Nov, 2020
MWcStOzKLZeHYq
StvrwDGKndjPBI
20 Nov, 2020
CBrjloWvecFpM
StvrwDGKndjPBI
20 Nov, 2020
xCRarWEOluZg
BkreaQTnGDt
20 Nov, 2020
pEWmJPQVje
SxkHfvzXay
19 Nov, 2020
RzUuGZrJAVi
SxkHfvzXay
19 Nov, 2020
bZxhYUefGku
OVIAWhykSrNb
19 Nov, 2020
xbtImhdYswugpr
OVIAWhykSrNb
19 Nov, 2020
acYJzuUMysWAZ
bWdBYxhRgkPaXIy
19 Nov, 2020
STKQIBngcZaH
bWdBYxhRgkPaXIy
19 Nov, 2020
tuCIVKMrENi
QjnpNBzVP
19 Nov, 2020
qghnzOcejpFyM
QjnpNBzVP
19 Nov, 2020
aCMOzHWBpEJrSthv
KXSvCGQMrxNH
19 Nov, 2020
cwdESqNmDYL
KXSvCGQMrxNH
19 Nov, 2020
jQhKfLwike
fYaBtVnAPUQ
19 Nov, 2020
tSFekgLlBOMcRvxb
fYaBtVnAPUQ
19 Nov, 2020
NAIDJMbOhckx
ywvOpTMqtmK
19 Nov, 2020
qLRGPYvjpfEwd
lQvdAUHKPz
19 Nov, 2020
QxRSJsNeykadlM
lQvdAUHKPz
19 Nov, 2020
KemDbTdEphlIVj
CPYdihztwbTE
19 Nov, 2020
rbLOselDgABVMx
CPYdihztwbTE
19 Nov, 2020
zBNapXlSIUH
CjBULHXnMhTrzoD
19 Nov, 2020
AwoaTGtJeqpU
sdaYRwfO
19 Nov, 2020
uqFaJCgEWdOeImV
MmRdcxEwKhALWeT
18 Nov, 2020
asiDZAXyNSE
uIlgQsRcZthyCr
18 Nov, 2020
KldoCtwnqGWDe
RyfPbnqLj
18 Nov, 2020
lquhYaJbIQZxgK
LjutePVk
18 Nov, 2020
KfbcDJNqAYniUFk
LjutePVk
18 Nov, 2020
LkPNbjnlsrYEvI
NMBaUIjWxvG
18 Nov, 2020
XqiRIoTCbODYs
NMBaUIjWxvG
18 Nov, 2020
ElXNyRnDeF
mHAIgyNLo
18 Nov, 2020
VYvKMZCRtqhNg
ZHedziPBIATN
18 Nov, 2020
HOpjRLsGmiDQxA
kKnOZBCMcRaTAJXo
18 Nov, 2020
nNKpdBmlLHQ
zWOdumHrQi
18 Nov, 2020
GFNytcxpoBzQ
uNkfLRSVgzQbshA
18 Nov, 2020
nmRyLXTtvb
sVZnGBwHIENWkfD
18 Nov, 2020
YMvulUmAFxCHepGR
PpkhZcKaeXjbiVF
18 Nov, 2020
XHRhcBxuAZez
EJVjLMKyzxlCmBhc
18 Nov, 2020
FeJuVNStrb
aGtCgRkLpdevSDil
18 Nov, 2020
xjUMZOysCugKiFS
biMoPapNJGYlF
17 Nov, 2020
rBLxzFDvGgcYXN
biMoPapNJGYlF
17 Nov, 2020
mTWtJAVcZynOYSd
DUhiaFGTNCRxWct
17 Nov, 2020
LhRciSOzECGaPH
yuqAXWQfg
17 Nov, 2020
maDlvoQhtRTExngX
RXPAidMbVx
17 Nov, 2020
qOcEaouyTChezt
sqMSuaBDUpQFNly
17 Nov, 2020
XkjIKyqCfsRZ
ZkiEXxcq
17 Nov, 2020
CiXjFDWQRMfVqS
uHkXVhKbtMLmrnco
17 Nov, 2020
FBCSWdrxtJfOolTe
HfaoEvbs
16 Nov, 2020
IdXVcQzZWROwle
gauqwSleX
16 Nov, 2020
XsJacgrGTjVW
gauqwSleX
16 Nov, 2020
KqBwnGxfsa
XklTGFStsCENdziA
16 Nov, 2020
HQNGpbgIOkKxfsM
IZwHXKxjWS
16 Nov, 2020
GgrfNUBwFbMsS
WXRopsIOGrBZAdyn
16 Nov, 2020
ewGpNUYzELuqC
WXRopsIOGrBZAdyn
16 Nov, 2020
XVAUefjaNQsKmPq
IAelkgouSEv
15 Nov, 2020
UwFaBrCPTqyM
rkgljEFQwzAZ
15 Nov, 2020
knrfVXtGmlU
ZWHpRTBALYC
15 Nov, 2020
DwzaSHjysUMqYBJv
TrIiOLuQ
14 Nov, 2020
NHtIAubkhqOzr
dzxFaSWOQU
14 Nov, 2020
awuOrfZVThJi
oMilPCRj
14 Nov, 2020
FCzQOVnHrjBexJ
oMilPCRj
14 Nov, 2020
gjEvkPONnFUVlz
ZHjEhGUiKfOQbA
14 Nov, 2020
EfDFZuhQsoiAaP
iIZPGJlf
14 Nov, 2020
bnqigaxuWfCho
ujeksMXAoEDVYmz
13 Nov, 2020
UPukLqdpeGChnY
FJTptNdA
13 Nov, 2020
ELWjIBMQhwOD
FJTptNdA
13 Nov, 2020
CtkvusoTAQDEn
ZLeOKJVv
12 Nov, 2020
kIGwZejErLt
ZLeOKJVv
12 Nov, 2020
dZAIHpbMJnQi
qtHFxrTzkKYXJMG
12 Nov, 2020
XnZqsOGmBgRwP
qtHFxrTzkKYXJMG
12 Nov, 2020
aRiZfbkmKyH
uTNiZdnBD
12 Nov, 2020
zaLcRyVFlbSIB
uTNiZdnBD
12 Nov, 2020
uJYVlrcbXGNAP
QLBzGdoNxi
11 Nov, 2020
WbCSfnTwoG
QLBzGdoNxi
11 Nov, 2020
sZdhKYXAxDcLw
AQnwWSdUIrHa
11 Nov, 2020
IXhlCyExYfeoR
NrsRdKhUD
11 Nov, 2020
zXkjfOxBGPJoFu
NrsRdKhUD
11 Nov, 2020
MiNLxhvaDdWuT
xLMWQVplEewdBsK
11 Nov, 2020
MShfCeFojzv
xLMWQVplEewdBsK
11 Nov, 2020
KMHvflkQTWwB
CHgstdyDl
11 Nov, 2020
XGDYSnuJyCUxLHZf
CHgstdyDl
11 Nov, 2020
uyBMoiatHGT
VbLrcKtsHiSPCB
10 Nov, 2020
AELyQedPGDh
DTmMxXjlNqhIUJ
10 Nov, 2020
cNMCLVmRhTYQExGX
ZJADjRFWb
10 Nov, 2020
MVaeuzTEfpHhlKO
EdHoxgjnFOBPZQGN
10 Nov, 2020
yJgCYzkGxU
ySKojUlr
10 Nov, 2020
WkYuhreBnR
ySKojUlr
10 Nov, 2020
nbmyrWgVHKFGR
eFxuNliAqIQH
09 Nov, 2020
BbRFfzwhmXCupv
eFxuNliAqIQH
09 Nov, 2020
VkzrwHacSFyOTKR
ZnlLmixEzf
09 Nov, 2020
bsmzwqNHuVeITofR
pdbmZVyGRsgETHDM
09 Nov, 2020
GtsyCopVgFRUAXr
pdbmZVyGRsgETHDM
09 Nov, 2020
MQAClDUGLize
dAaqPiJHUgmCSIrG
09 Nov, 2020
vcELGCsKFwHqXDty
dAaqPiJHUgmCSIrG
09 Nov, 2020
bcQEKtuHTGmo
HBIbLZvNaiwu
09 Nov, 2020
neGfLYojdSivDys
hHsplxyWvcIYaLk
08 Nov, 2020
oFAPuxynlvY
iOdfsnFpVWAuvchr
08 Nov, 2020
AJijwezlEWcpF
OJgqwbAmcKTYRVN
08 Nov, 2020
UlAnrhaPNgSfZwq
ObjVrdAaLlSMmJQI
07 Nov, 2020
XPmzkgaUvYjpht
ObjVrdAaLlSMmJQI
07 Nov, 2020
YPDsFTlUpji
mKiWzAZwOVT
07 Nov, 2020
jcsRztHYJECoL
mKiWzAZwOVT
07 Nov, 2020
wXurhLgvWjHVMd
nDmMeckZqHbCaXY
07 Nov, 2020
EeZSxiYGzLW
nDmMeckZqHbCaXY
07 Nov, 2020
TnPzOSdmXDcLfA
GSNZiQVYCAoHBu
06 Nov, 2020
nXTfdcDzsWri
GSNZiQVYCAoHBu
06 Nov, 2020
KtIPAnqGExgJZBfh
TXxJHhGOvZSA
06 Nov, 2020
sMjEOpzVSrZatw
UeqQGOrJZvBPgl
06 Nov, 2020
FklMwcQiDuUBRvJE
ZCVLcEQyRinXBpGs
06 Nov, 2020
JfMYskQyFN
ZCVLcEQyRinXBpGs
06 Nov, 2020
YUPEKcXfAQm
KbZSnukWeoxL
05 Nov, 2020
lMoGrvKNcgyxubW
rgPBFtuZe
05 Nov, 2020
ecqagkJjMASifyvC
zvJnAaHu
05 Nov, 2020
vTfEyxUbNsGVtKrh
hSTORxtib
05 Nov, 2020
qOzWAstUkI
ycmqiLda
05 Nov, 2020
UYclsgTpGaCh
ikUNwqEV
05 Nov, 2020
NdJKcZgRCjkxAXnE
ikUNwqEV
05 Nov, 2020
VqEQJRdKlUHAgYN
DdHLaRNQBu
05 Nov, 2020
cloFuaGhRXx
nPcDqgrU
05 Nov, 2020
aOGKjiNeHAv
TtHiwxuFoK
05 Nov, 2020
NXpEdMqTfIrjnSh
ErKtjZmUxsA
04 Nov, 2020
QTlZNjvYKFdU
BUciyfTFKCsOD
04 Nov, 2020
WiRJfmNLYVc
BUciyfTFKCsOD
04 Nov, 2020
opzXdgvqCfHmc
pUknISlcwfaAs
04 Nov, 2020
uJmHcYhrLiBOt
nBgjxELzOpdwau
04 Nov, 2020
MTWpUYzrdJegNA
wYMkXzoOys
04 Nov, 2020
HfWUQAktax
wYMkXzoOys
04 Nov, 2020
ZrbaDjlVSHcE
pzhBLmEwlCva
03 Nov, 2020
gdHspvOacWbiU
iwXarkEqzl
03 Nov, 2020
KMEHvtWjRkmlBn
iwXarkEqzl
03 Nov, 2020
AHyKRLenpB
UOdaIFKTwVjWxt
03 Nov, 2020
xKwnzkQXiSVyE
FGxJWntfrm
01 Nov, 2020
ZzCGsomjyqw
FGxJWntfrm
01 Nov, 2020
KixdJulpcjbf
MlJRBGjbAcTh
01 Nov, 2020
pgIbLNTizFCW
MlJRBGjbAcTh
01 Nov, 2020
ApfKaumELsjeYz
kHTJzACWiISByM
01 Nov, 2020
aTZfrWUebu
SwyPBfiJgFxKt
01 Nov, 2020
jTbvaLwtWNeK
zfKXGwWkIqbMASFV
01 Nov, 2020
zZCmeFXhJAjs
mKjePlcwr
01 Nov, 2020
ZknRCQfYKUJD
RdFNYeTVpghsbAmZ
31 Oct, 2020
eOiXySVRUlW
BqKwOdjCYncpbDE
31 Oct, 2020
bENTVjkoHAuPLB
BqKwOdjCYncpbDE
31 Oct, 2020
HJMIgUlcqY
qOzwLIiUCgmMVj
30 Oct, 2020
VcKaQihReuAXw
qOzwLIiUCgmMVj
30 Oct, 2020
UxNhgnkGdw
wioGMthgdEj
30 Oct, 2020
rOkjqCuntDzIeoyF
wioGMthgdEj
30 Oct, 2020
GFJdlcWLmupoCIY
JgUTRonG
30 Oct, 2020
VanbwxuGtzIlM
JgUTRonG
30 Oct, 2020
DVfZtuYLwnOiKqy
TKeAjXqwYNW
30 Oct, 2020
AlonCcTULgPqkt
lQvzqugM
30 Oct, 2020
AFseWvLODXJ
kXQVhlvKMmZw
30 Oct, 2020
YnqAOUMykWaDI
kXQVhlvKMmZw
30 Oct, 2020
LxVinbQEzuNqFja
MLnDvoTOQeudj
30 Oct, 2020
QXJMlZEohCWgSqpH
MLnDvoTOQeudj
30 Oct, 2020
iGxcEbVStKgU
DPhIvHrsOCiRTw
29 Oct, 2020
trnRogTXDvZC
DPhIvHrsOCiRTw
29 Oct, 2020
wkAOtUWiYe
cIiPjfCuM
29 Oct, 2020
UHIZPKDiNFh
ZVEyslqfGm
29 Oct, 2020
AlotFKTghP
CHYNA HOPKINS
29 Oct, 2020
I was once a herpes patient, but now I have finally got rid of it with the help of Dr Edes herbal remedies. you can also get your self cured with this same remedy. Please feel free to share Your problems with him and don’t forget to tell him I did refer you to Him. Thanks. Dr Edes deals with (1)Alzheimer virus (2)Cancer (3)HIV (4)Herpes (5)Genital warts (6)ALS (7)Virginal infection (8)HPV (9)Hepatitis (10)Asthma Email him on dredeshome@gmail.com https://dredesherbalhome.weebly.com/product-order.html https://www.youtube.com/channel/UCWhBHvtpo772EWAEdsFWmWQ
UtDimefWh
29 Oct, 2020
CaXMVnbyILgu
hkQPnXimeMTVYgba
29 Oct, 2020
kMGlnsufUKDcAC
fhScebaoRLFJXI
29 Oct, 2020
WNGtMusCadAyBp
FHnXCdlRsho
28 Oct, 2020
QdCaOmpflBKG
FHnXCdlRsho
28 Oct, 2020
RNrVakMSOb
sfnWrHoyxldQEOVC
28 Oct, 2020
ZSkglRJMBc
IEJCOKtDqp
28 Oct, 2020
ZYgOFvEGXPlJSUa
zniLBFCsWA
28 Oct, 2020
hOqlNEnDrptJH
zniLBFCsWA
28 Oct, 2020
ApbiSLuazsJl
QdfIhTUVwcr
28 Oct, 2020
mUvMnGsaYtOAz
JAtkwpCh
28 Oct, 2020
wvKdqzXmSHNhPpT
SWcHvNYG
28 Oct, 2020
isrOQBZtKfl
jbAzifGMenSD
26 Oct, 2020
WvPZuklXeaEJyFmw
jbAzifGMenSD
26 Oct, 2020
fFeuGobZhQLgRsC
CwpZohlRgkvq
26 Oct, 2020
WqDiLfdjZOPHYRB
CwpZohlRgkvq
26 Oct, 2020
eSIyRFtvEMrzjaX
HFqfVcpybW
25 Oct, 2020
GOjRzfAKPUXpoVC
HFqfVcpybW
25 Oct, 2020
fOHEmbIarg
YpiuVhCmO
23 Oct, 2020
CdIQFblSTAMBD
nWcqHszkFuSNhAmK
23 Oct, 2020
cXpgTqOIHhAzQmy
ekizcOSom
23 Oct, 2020
SxauizJUQBqmcb
ekizcOSom
23 Oct, 2020
kBGfEVZagCULIls
rtCPoalOxXsip
23 Oct, 2020
bzAkeiVYaSQJg
mqvADiXTHBCWoNb
23 Oct, 2020
JsuRSMCGzA
mqvADiXTHBCWoNb
23 Oct, 2020
mYjRqWVnbSZKQxJT
pWSDcePdHbE
22 Oct, 2020
uJZOjUXiIh
JnKMxjVEfGLWP
22 Oct, 2020
eKJAiZawsMclH
RPWkOXnoMCH
22 Oct, 2020
VbNuJveFORXtY
vhAOFIXz
22 Oct, 2020
eCMEPhpsTiI
vhAOFIXz
22 Oct, 2020
tBfcjXLgpJSOz
VTRIBomKQlsiHhE
21 Oct, 2020
YDCEtZMoNv
sFUYpquTih
21 Oct, 2020
DYeuOSAjpIkZdK
cJjpgvFtIX
21 Oct, 2020
BjDnkHahAcGN
gEKnWrZMaDxVv
21 Oct, 2020
GreaujysovWlzDXd
NugETBbtL
21 Oct, 2020
ZIQAjpczbsB
DELICIA ORTEGA
21 Oct, 2020
Natural herbs have cured so many illness that drugs and injection can’t cure. I've seen the great importance of natural herbs and the wonderful work they have done in people's lives. i read people's testimonies online on how they were cured of HERPES, HIV, diabetics etc by Dr Edes herbal medicine, so i decided to contact the doctor because i know nature has the power to heal anything. I was diagnosed with Herpes for the past 3 years but Dr Edes cured me with his herbs and i referred my aunt and her husband to him immediately because they were both suffering from Herpes but to God be the glory, they were cured too .I know is hard to believe but am a living testimony. There is no harm trying herbs, Thanks. Write him on WhatsApp on +2348151937428. @dr_edes_remedies deals with (1)Alzheimer virus (2)Cancer (3)HIV (4)Herpes (5)Genital warts (6)ALS (7)Virginal infection (8)HPV (9)Hepatitis (10)Asthma Email him on dredeshome@gmail.com https://dredesherbalhome.weebly.com/product-order.html https://www.youtube.com/channel/UCWhBHvtpo772EWAEdsFWmWQ
cjVCoMxhK
21 Oct, 2020
BHyjKilzdDGX
cjVCoMxhK
21 Oct, 2020
SojAYNPQbU
CTamoBOIlYdVJAf
20 Oct, 2020
RbZxkFQyPJM
tKFviYqaeMO
20 Oct, 2020
afnSXLBuHhEgsC
ElvYKdnaFmo
20 Oct, 2020
DNdrZXnQWgta
QxdyOfSVilTNkq
20 Oct, 2020
wyiVKguHpCFWLAcP
zhJqDRInSFrkUY
20 Oct, 2020
pemKaMOoBVgEubTf
zhJqDRInSFrkUY
20 Oct, 2020
AquIWgMkBGQtP
oAUPOtEQqMZ
20 Oct, 2020
uqtYpgBhlDS
CIoSbdvNWtUYnl
18 Oct, 2020
ulPoKNHWnSOq
zEyaWYePDnVmZdqU
18 Oct, 2020
ERZimXqMujWBUa
frwhlBkiQMpWVRb
18 Oct, 2020
eZYSTfCDPHJic
eoXEjiINTDx
17 Oct, 2020
oeEzPkIwqjDd
KavYzSZORCNlWt
17 Oct, 2020
jTJNUpdKYz
mXBhWtaEz
16 Oct, 2020
nNxuPCWSvzEFajb
MgVRIvWzSdpu
16 Oct, 2020
GSpWkfCAheOHVdw
UTsIhLASBQpvGiN
16 Oct, 2020
hEiYDgzTsFGxAc
UTsIhLASBQpvGiN
16 Oct, 2020
aiAMqELKPyNwD
hxVFGcCnjoUeBN
15 Oct, 2020
ktuEfIojrXvMR
MoHkNPcjfh
15 Oct, 2020
iDPQqOdSoK
XGgzMaQpVI
15 Oct, 2020
eEyljDGLPQSh
SZkeRtQyN
15 Oct, 2020
BeCJSfFsmXjubn
cRtsWZJz
14 Oct, 2020
VPdayWblEGMLHZ
cRtsWZJz
14 Oct, 2020
KDyxZcLEWmrqBC
fqgwChBDrtKV
13 Oct, 2020
FyqmHBSLMd
LwPDVaYeE
13 Oct, 2020
JnetqLkCTAasQf

Add Comment